GDPR

När du kontaktar Husbyggarträffar sparar vi dina personuppgifter i syfte att underlätta kontakt och för att följa upp ärenden. Med personuppgifter avses uppgifter så som namn, adress, e-post och telefonnummer. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med informationsinsatser.

Husbyggarträffar behandlar dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ärendets karaktär.

Husbyggarträffars e-post-, dokument- och projekthantering utförs via databaser utanför EU (Amazon’s relational database service (RDS) och Amazon S3, Google samt Microsoft

Du har rätt att få dina uppgifter som vi behandlar raderade. Du kan även begära ut de personuppgifter vi har lagrade om dig. Kontakta oss i så fall genom att skicka e-post till info@husbyggartraffar.se.