GDPR och allmänna villkor

När du kontaktar Husbyggarträffar sparar vi dina personuppgifter i syfte att underlätta kontakt och för att följa upp ärenden. Med personuppgifter avses uppgifter så som namn, adress, e-post och telefonnummer. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med marknadsförings- och informationsinsatser.

Husbyggarträffar behandlar dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ärendets karaktär.

Husbyggarträffars e-post-, dokument- och projekthantering utförs via databaser utanför EU (Amazon’s relational database service (RDS) och Amazon S3, Google samt Microsoft

Du har rätt att få dina uppgifter som vi behandlar raderade. Du kan även begära ut de personuppgifter vi har lagrade om dig. Kontakta oss i så fall genom att skicka e-post till info@husbyggartraffar.se.

Allmänna villkor

Husbyggarträffar Sverige AB debiterar en “no-show-avgift” om 200 kr per person om du väljer att inte meddela förhinder i god tid (senast 24 h före den Husbyggarträff du har anmält dig till) eller om du uteblir helt från den Husbyggarträff du har anmält dig till.

Eventuellt förhinder meddelas till info@husbyggartraffar.se.

Uppdaterat 2023-03-23.